Kupní smlouva na pozemek slouží k převodu vlastnického práva k pozemku na základě finančního plnění ze strany prodávajícího na stranu kupujícího. Tato smlouva musí být písemná a upravuje ji například zákon par. 2079 občanského zákoníku. 

Pro podání kupní smlouvy na katastr nemovitostí musí být smlouva obsahovat ověřené podpisy všech smluvních stran. Ověřit podpisy, nebo také uznat podpis za vlastní, můžete u advokáta, který má příslušnou ověřovací knihu, notáře nebo u kteréhokoliv CzechPointu. Toto ověření je zpoplatněno částkou 30,- Kč za každý podpis. 

Součástí podání návrhu na vklad na katastrálním úřadě musí být tento formulář. S tímto formulářem na podatelně katastrálního úřadu předložíte jedno vyhotovení kupní smlouvy s ověřenými podpisy a dále je nutné uhradit správní poplatek. Tento poplatek je ve výši 2 000 ,- Kč.

Převod kupní ceny

V kupní smlouvě musí být popsáno, jak a kdy bude kupní cena předmětu převodu kupní smlouvy předána od kupujícího k prodávajícímu. Smluvní strany se mohou samozřejmě domluvit, že peníze budou prodávajícímu rovnou převedeny na jeho bankovní účet po podpisu vložení kupní smlouvy na katastr – tzv. na vklad vlastnického práva.

Mnohem bezpečnější pro všechny smluvní strany je, když jsou finanční prostředky za pozemek uloženy v úschově. Smluvní strany se mohou v kupní smlouvě dohodnout, že peníze kupující do úschovy načerpá po podpisu kupní smlouvy. Po potvrzení, že peníze se nachází v úschově se podá návrh na vklad vlastnického pravá na katastru nemovitostí. Po převedení pozemku na nového majitele se peníze z úschovy odešlou prodávajícímu. 

Úschova může být u advokáta, notáře nebo u banky. Záleží pouze na tom, jak se smluvní strany dohodnou.

Od roku 2020 se neplatí daň z nabytí nemovitosti. Kupují tak může ušetřit značnou finanční částku.

Kupní smlouva na pozemek

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Jméno a příjmení……………………………..
sídlo či trvalé bydliště……………………………..
RČ: ……………………………..

(dále jen „prodávající“)

a

Jméno a příjmení……………………………..
sídlo či trvalé bydliště……………………………..
IČO……………………………..

(dále jen „kupující“)

Více…..

Prodávající a kupující společně dále téže jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

2. Předmět smlouvy

2.1 Prodávajíc prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nevitosti:

Pozemek č. ……..

Pozemek č. ……..

zapsán na LV č. ….., v k.ú……., obec ……, v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro ….. kraj, katastrální pracoviště….., dále jako “Pozemky”.

2.2 Předmětem této smlouvy je závazek na straně prodávajícího odevzdat kupujícímu pozemky s veškerým příslušenstvím, blíže specifikovaný v čl. 2.1 této smlouvy, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k pozemkům a závazek na straně kupujícího tyto pozemky s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Strana kupující nabývá pozemky s veškerým příslušenstvím do výlučného vlastnictví.

2.2  Smluvní strany se zároveň s touto smlouvou zavazují podepsat i návrh na vklad vlastnického práva strany kupující k předmětu koupě dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

3. Kupní cena

3.1 Smluvní strany si sjednali za pozemky cenu ve výši ….. Kč (slovy …..), dále jen “Kupní cena”. 

3.2 Částka ve výši ……… Kč bude uhrazena z vlastních prostředků bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do ………. pracovních dnů od uzavření této smlouvy

3.3 Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví.

4. Předání nemovitosti

4.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím nejpozději do deseti (10) dnů ode dne zápisu změny vlastnictví v katastru nemovitost.

4.2 Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu koupě, jakož i s přístupem k němu a se stavem vybavení již před podpisem této smlouvy a v tomto stavu předmět koupě přebírá.

4.3 Do dne provedení zápisu změn vlastnického práva k předmětu koupě ve prospěch kupujícího v katastru nemovitostí, není strana kupující oprávněna provádět jakékoli stavební úpravy na předmětu koupě.

5. Povinnosti smluvních stran

5.1  Prodávající se zavazuje, že:

 

5.2 ode dne účinnosti této smlouvy až do okamžiku nabytí vlastnického práva k předmětu koupě nezatíží předmět koupě žádným právem třetí osoby (včetně zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva či práva nájmu);

 

5.3  se zdrží jakýchkoliv úkonů, které by měly nebo mohly mít za následek snížení hodnoty předmětu koupě, nebo které by vedly nebo mohly vést ke zmaření či ztížení převodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího;

 

5.4  ve lhůtě do 30 dnů ode dne provedení zápisu změn vlastnického práva ve prospěch kupujícího k předmětu koupě v katastru nemovitostí, provede prodávající změnu trvalého pobytu tak, aby nadále nebyla adresa předmětu koupě veden jako trvalý pobyt či sídlo prodávajícího nebo třetích osob.

6. Závěrečná ustanovení

6.1  Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

6.2  Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

 

6.3  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

6.4  Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá smluvní strana a jedno je určeno pro příslušný katastrální úřad.

 

6.5  Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 

V ……………….. dne……………                                     V ……………….. dne……………

 

____________________________                                      ____________________________

 

za stranu prodávající                                                             za stranu kupující

Upozorňujeme, že se jedná pouze o vzor smlouvy na výkup nemovitostí. Finální znění smlouvy se může vždy lišit z důvodu individuální potřeby klientů.

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.