Tento vzor nájemní smlouvy se sepisuje, pokud se s klientem dohodne, že bude v nemovitosti zůstávat a dál ji využívat. Tato smlouvy se podepisuje společně s kupní smlouvou a to na dobu předem domluvenou. Vše jsme podrobně vysvětlili v Postupu výkupu.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:  

       jméno a příjmení:                                                                                 

       narozen:                 

       rodné číslo:                

       trvale bytem:           

       bankovní spojení:                                                tel.  +420

na straně jedné (dále jako „pronajímatel“)       

a

       jméno a příjmení:     

narozen:                                     

       rodné číslo:             

       trvale bytem:                                 

       bankovní spojení:                                            tel.  +420 

                                   na straně druhé (dále jako „nájemce“)

uzavřely dnešního dne podle § 685 a následujících Občanského zákoníku v aktuálně platném znění tuto nájemní smlouvu (dále jako „smlouva“): 

Článek I.

Předmět nájmu, počáteční stav, uživatel nájmu a účel užití nájmu

 1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti bytové jednotky nacházející se ve …..p. domu č.p. ….. v ….., …..,zapsané na listu vlastnictví č. ….. v  kat. území ….. (dále jako „byt“) a jako takový má právo pronajmout tento byt  v dispozici ….., o užitné ploše cca ….. m2,  který se nalézá na této adrese. 
 2. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci za úplatu shora uvedený byt a jeho vybavení, kdy seznam vybavovacích předmětů, zařízení bytu a počátečních stavů měřidel je uveden v Předávacím protokolu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a bude smluvními stranami podepsán v den předání bytu do užívání nájemce. 
 3. Dočasným uživatelem bytu budou po dobu trvání této smlouvy následující osoby: ….., r.č.: ….., trvale bytem: …..
 4. Nájemce smí byt užívat pouze pro účely bydlení (dále jen „užívání“) a je oprávněn pouze na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele, změnit osobu nebo počet uživatelů bytu. Nájemce nesmí přenechat byt, ani jeho část do podnájmu třetí osobě. A dále nesmí do bytu přihlásit adresu trvalého bydliště, místo podnikání, nebo sídlo firmy.

Článek II.

Doba nájmu 

2.1   Nájemní doba se uzavírá  na dobu určitou, od ….. do ….. včetně

2.2 Nájemce má přednostní právo na prodloužení této smlouvy za stávajících podmínek i na další období, pokud tuto smlouvu řádně plnil a pronajímatel bude mít zájem byt nadále pronajímat. 

2.3 Prodloužení této smlouvy musí být provedeno písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.          

Článek III.

Nájemné a úhrada za plnění spojené s užíváním bytu

3.1   Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za užívání bytu nájemné, které se stanovuje jako smluvní a činí měsíčně   …..  Kč (slovy: …..).

3.2   V částce nájemného není zahrnuta úhrada spotřeba vody, elektřiny, plynu a odvoz komunálního odpadu atd. (dále „zálohy“), kterou se nájemce zavazuje platit zálohově spolu s nájemným ve výši ….. Kč,- (slovy …..). Tato záloha bude pronajímatelem 1x do roka, eventuálně při ukončení nájmu vyúčtována na základě fakturace dodavatelů médií a služeb. Smluvní strany se zavazují uhradit druhé straně případný nedoplatek, či přeplatek nejpozději do 10 dnů od jeho vyúčtování příslušným dodavatelem energií nebo služeb. 

3.3. Nájemce je povinen platit sjednané a oboustranně odsouhlasené nájemné a zálohy v celkové výši  …..,- Kč (slovy ….. Korun českých) nejpozději k 20. dni měsíce bezprostředně předcházejícího příslušný měsíc nájmu (tj. vždy na jeden měsíc dopředu)  bankovním převodem na účet pronajímatele uvedený v záhlaví smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.4   Nájemné a zálohy za zbývající část prvního měsíce nájmu a měsíc následující, tedy na období od …..  do ….. ve výši …..,-  Kč,  bude nájemcem uhrazeno v hotovosti při podpisu této smlouvy. Pronajímatel podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje převzetí této částky.

3.5. Nezaplatí-li nájemce nájemné a zálohy ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž rozhodným dnem je datum připsání úhrady na účet pronajímatele. Při opakovaném zpožďování plateb, nebo neplacení, se nájemce vystavuje nebezpečí výpovědi nájmu. Opakovaným zpožďováním se pro účely této smlouvy rozumí zpoždění platby o 5 dnů a to nejméně třikrát.

3.6.  Smluvní strany se dohodly, že výše záloh bude pronajímatelem v průběhu pronájmu upravována pouze na základě změny předpisu stanoveném dodavateli el. energie, plynu, odvoz odpadu, vodné stočné, úklid a osvětlení společných prostor domu, aj. tak, aby pokrýval předpokládanou výši nákladů. 

Článek IV.

Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu 

Nájemce:

 • Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem bytu na místě samém a byt v tomto stavu přebírá do užívání a podpisem Předávacího protokolu stvrzuje, že se byt nachází v užívání schopném stavu.
  • Nájemce plně odpovídá za závady a škody v bytě a v domě na společném zařízení, které způsobil sám nebo osoby v bytě se zdržující. Tyto škody je povinen neprodleně na vlastní náklady odstranit, případně nahradit ve stanoveném termínu. 
  • Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli závady, které přísluší pronajímateli k odstranění a umožnit mu opravení těchto závad. Toto ustanovení se netýká drobných oprav a běžné údržby uvnitř bytu, které si nájemce hradí sám (např. výměny žárovek, opravy baterií na vodu, atd.),
  • Nájemce nesmí v bytě provádět žádné stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
  • Nájemce se zavazuje:
 • udržovat pronajatý byt v dobrém stavu a v čistotě tak, aby se nezhoršoval jeho stav a nedocházelo ke škodám, 
 • dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, zejména ve vztahu k elektrickým a plynovým spotřebičům, 
 • při ukončení nájmu k poslednímu dni nájmu z bytu vyklidit svůj vnesený majetek a byt odevzdat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, při řádném užívání a údržbě.
  • Nájemce je povinen si na vlastní náklady zabezpečit vnesený osobní majetek a zařízení.

Pronajímatel:

 • Pronajímatel má právo, po předchozí dohodě s nájemcem, provést kontrolu řádného užívání bytu za přítomnosti nájemce.
  • Pronajímatel neodpovídá za škody na majetku nájemce.
  • Pronajímatel se zavazuje, že po dobu trvání nájmu dle této smlouvy nebude byt užívat.
  • Pokud nájemce neuvolní byt v poslední den výpovědní lhůty, nebo doby nájmu, má pronajímatel právo následující den po ukončení doby nájmu do bytu vstoupit a nechat jej vyklidit na náklady nájemce.

Článek V.

Ukončení  nájmu, výpověď 

5.1. Nájem bytu končí

a) uplynutím doby, na niž byl nájem touto smlouvou sjednán,

b) písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem,

5.2   Pronajímatel má právo nájem bytu ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu způsobem níže uvedeným:

 1. odstoupením od smlouvy s okamžitou platností od následujícího dne po doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy nájemci při porušení ust.  odst. 1.4 smlouvy,
 2. s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet dnem doručení výpovědi nájemci z těchto důvodů:
  1. jestliže nájemce nebo osoby v bytě se zdržující, hrubě porušují dobré mravy a obecné zvyklosti při užívání bytu a ruší v užívání ostatní uživatele prostor v domě,
  1. jestliže nájemce nezaplatil nájemné, zálohy, event. jejich vyúčtování ve lhůtách stanovených smlouvou, nebo se s těmito platbami opakovaně opožďuje, 
  1. jestliže nájemce nebude plnit i přes písemnou výstrahu pronajímatele další povinnosti vyplývající ze smlouvy,
 3. bez udání důvodů s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena nájemci.
  1. Nájemce má právo nájem bytu ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu způsobem níže uvedeným:
 4. s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet dnem doručení výpovědi pronajímateli, pokud pronajímatel nebude schopen i přes písemné upozornění nájemce, zabezpečit nájemci nerušený výkon práv souvisejících s užíváním bytu dle této smlouvy,
 5. bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena pronajímateli.
  1. Ukončení nájmu je vždy spojeno s celkovým vyúčtováním nájemného, kauce a nákladů spojených s užíváním bytu. O předání bytu jsou obě strany povinny pořídit písemný doklad, včetně záznamu stavu měřidel.
  1. Nájemce bere na vědomí, že po ukončení nájmu mu nevzniká nárok na obstarání náhradního bytu, ubytování ani přístřeší.

Článek VI.

Zvláštní  ujednání

6.1. Nájemce složil při podpisu smlouvy kauci ve výši …..,- Kč (slovy: ….. Korun českých) jako zálohu a jistinu veškerých plateb spojených s užíváním bytu. Pronajímatel má dále právo kauci použít na úhradu škod vzniklých v bytě, na zařízení bytu, nebo prokazatelných škod způsobený nájemcem ostatním vlastníkům (nájemníkům) bytového domu identifikovaného v čl. 1.1. této smlouvy v průběhu jeho užívání nájemcem. V případě, že prostředky kauce nebudou postačovat k úhradě výše uvedených škod a nedoplatků zavazuje se nájemce tento rozdíl uhradit pronajímateli a to nejpozději do 10 dnů po obdrženém vyúčtování.

6.2. Pronajímatel se zavazuje kauci, popř. její písemně zúčtovaný zůstatek, uhradit na účet nájemce uvedený v záhlaví smlouvy a to do 10 dnů po doručení vyúčtování od všech dodavatelů energií a služeb.

6.3. Nájemce je oprávněn využívat k odkládání domovního odpadu kontejner společný pro dům.

6.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud nájemce ztratí klíč od bezpečnostního zámku od vchodu do bytu nebo domu, uhradí jeho výměnu v plné výši. 

6.5. Smluvní strany se dohodly, že datem doručení písemné zprávy vztahující se k textu této smlouvy je den jejího osobního předání do rukou druhé strany 14. den po podání k poštovní přepravě.

Adresa pro doručení písemnosti nájemci je: …..

Adresa pro doručování pošty pronajímateli je: …..

6.6. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu posledního měsíce nájmu pronajímatel provede kontrolu užívání bytu a písemně upozorní nájemce na závady tak, aby ze strany nájemce mohly být řádně a včas odstraněny.

6.7. Pronajímatel má právo v posledním měsíci nájmu byt ukázat zájemci o další pronájem.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce a pronajímatele příslušná ustanovení platného Občanského zákoníku, domovního řádu a jiných závazných předpisů a vyhlášek.

7.2. Tato smlouva obsahuje vč. příloh 5 stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich a jedno vyhotovení obdrží zprostředkující realitní kancelář za účelem archivace k dispozici smluvním stranám ke zhotovení úředně ověřené kopie pro případ ztráty jejich vlastního výtisku. Každé z výše uvedených vyhotovení smlouvy má platnost originálu.

7.3. Případné změny či doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou podepsanou oběma stranami, přičemž se smluvní strany zavazují řádně, urychleně a spravedlivě zvážit návrhy opačné smluvní strany.

7.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem předání bytu do užívání nájemci. 

7.5. Účastníci této smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své parafy na každý jednotlivý list Smlouvy a vlastnoruční podpisy v závěru jejího textu.

V ….. dne …..

…………………………………                                                          ……………………………………..

Pronajímatel:                                                                               Nájemce:           


Příloha č.1

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL K BYTU

…..

na straně jedné (dále jako „pronajímatel“)       

a

…..        

        na straně druhé (dále jako „nájemce“)       

1. Na základě nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky ze dne ….. předal pronajímatel nájemci byt a nájemce jej převzal. Tímto protokolem obě smluvní stranu tuto skutečnost potvrzují.

2. Bytem je bytová jednotka  o velikosti ….., v ….. podlaží domu na adrese…..

3. V souvislosti s předáním a převzetím bytu došlo k předání a převzetí následujících klíčů:

            od bytu – horní zámek                   …. ks               od schránky                   … ks

            od bytu – dolní zámek                   …. ks               od sklepa                        … ks

            od vchodových dveří domu          .…  ks              od popelnice                  … ks

4. Strany protokolu potvrzují následující stav měřičů spotřeby médií v bytu k okamžiku předání a převzetí.

Plynoměr                            stav.………………………………

Elektroměr                          stav.………………………………

Vodoměr                            stav…………………………….….

5. Seznam vybavovacích předmětů:

V ….. dne …..

…………………..…………..                                           ………………………..…..

         pronajímatel                                                             nájemce


Upozorňujeme, že se jedná pouze o vzor nájemní smlouvy. Finální znění smlouvy se může vždy lišit z důvodu individuální potřeby klientů.

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.