Vzor smlouvy na výkup nemovitosti

Tato vzor smlouvy na výkup nemovitosti se vkládá spolu s návrhem na vklad a uhrazení správních poplatků na Katastr nemovitostí. Společně s kupní smlouvou se s klientem podepisuje nájemní smlouva na dobu neurčitou. Vše jsme podrobně vysvětlili v Postupu výkupu.

Vzor smlouvy na výkup nemovitosti

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

1.       Smluvní strany

1.1    Jméno a příjmení……………………………..
sídlo či trvalé bydliště……………………………..
RČ: ……………………………..

(dále jen „prodávající“)

a

1.2    Jméno a příjmení……………………………..
sídlo či trvalé bydliště……………………………..
IČO……………………………..

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující společně dále téže jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

2.     Úvodní ustanovení

2.1  Prodávající prohlašuje, že je výlučným a neomezeným vlastníkem následujících nemovitých věcí: 

  • ……………………………………………………
  • ……………………………………………………

vše zapsáno Katastrálním úřadem pro ………., Katastrální pracoviště ………., na listu vlastnictví ………., pro katastrální území ………., obec ………. (dále jen „předmět koupě“).

3.     Předmět smlouvy

3.1  Předmětem této smlouvy je závazek na straně prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím, blíže specifikovaný v čl. 2 této smlouvy, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na straně kupujícího tento předmět koupě s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Strana kupující nabývá předmět koupě s veškerým příslušenstvím do výlučného vlastnictví.

3.2  Smluvní strany se zároveň s touto smlouvou zavazují podepsat i návrh na vklad vlastnického práva strany kupující k předmětu koupě dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

4.     Kupní cena

4.1  Smluvní strany sjednávají za předmět koupě s veškerým příslušenstvím kupní cenu ve výši ………,- Kč (slovy: ………. korun českých).

4.2  Kupní cenu uhradí kupující takto:

4.2.1   částka ve výši ……… Kč bude uhrazena z vlastních prostředků bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do ………. pracovních dnů od uzavření této smlouvy.

4.3  Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví.

5.     Předání nemovitosti

5.1  Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím nejpozději do deseti (10) dnů ode dne zápisu změny vlastnictví v katastru nemovitostí dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy. Prodávající též předá straně kupující klíče k předmětu koupě, přičemž o předání a převzetí předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel patřících k předmětu koupě ke dni jeho předání.

5.2  Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu koupě, jakož i s přístupem k němu a se stavem vybavení již před podpisem této smlouvy a v tomto stavu předmět koupě přebírá.

5.3  Do dne provedení zápisu změn vlastnického práva k předmětu koupě ve prospěch kupujícího v katastru nemovitostí, není strana kupující oprávněna provádět jakékoli stavební úpravy na předmětu koupě.

5.4  Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu koupě u příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu koupě ze strany prodávající na stranu kupující a prodávající se zavazuje neprodleně uhradit všechny své závazky vůči dodavatelům energií za odběr těchto energií.

6.     Vlastnické právo

6.1  Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující vkladem do katastru nemovitostí.

6.2  Smluvní strany se dohodly, že návrh na vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému Katastrálnímu kupující nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od složení části kupní ceny ve výši ………. Kč na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

6.3  V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, návrh na vklad vlastnického práva strany kupující k předmětu koupě dle této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemně součinnost, aby v takovém případě došlo k odstranění příslušných vad, event. k uzavření nové kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu.

6.4  Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je strana prodávající. V případě, že částka na daň nebude postačovat na úhradu vyměřené daně, zavazuje se strana prodávající bez zbytečného odkladu tento rozdíl doplatit finančnímu úřadu.

6.5  Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se zavazuje vypracovat kupující. Prodávající je pro tento účel povinen poskytnout kupujícímu veškerou potřebnou součinnost.

6.6  Správní poplatek ve výši 2.000,– Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za podání návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí hradí kupující.

7.     Utvrzení závazků

7.1  V případě, že prodávající bude disponovat s předmětem koupě způsobem směřujícím ke znemožnění nabytí vlastnického práva kupujícího, sjednávají smluvní strany pro tento případ ve prospěch kupujícího smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z kupní ceny. Strana kupující má v takovém případě rovněž právo odstoupit od této kupní smlouvy z důvodu porušení této smlouvy.

7.2  Pro případ, že se některá ze stran ocitne v prodlení s předáním, resp. s převzetím předmětu koupě, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši ……….,– Kč (slovy: ……….korun českých) za každý den prodlení s předáním, resp. převzetím.

7.3  Pro případ, že některá ze smluvních stran uvede v této smlouvě prohlášení, které se ukáže být v podstatném ohledu nepravdivým, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši ……….,- Kč.

7.4  Ujednáním dle předchozích odstavců 1 až 4 tohoto článku této smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody přesahující výši smluvní pokuty. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran zůstávají ujednání o smluvních pokutách v platnosti.

8.  Povinnosti smluvních stran

8.1  Prodávající se zavazuje, že:

8.2 ode dne účinnosti této smlouvy až do okamžiku nabytí vlastnického práva k předmětu koupě nezatíží předmět koupě žádným právem třetí osoby (včetně zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva či práva nájmu);

8.3  se zdrží jakýchkoliv úkonů, které by měly nebo mohly mít za následek snížení hodnoty předmětu koupě, nebo které by vedly nebo mohly vést ke zmaření či ztížení převodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího;

8.4  ve lhůtě do 30 dnů ode dne provedení zápisu změn vlastnického práva ve prospěch kupujícího k předmětu koupě v katastru nemovitostí, provede prodávající změnu trvalého pobytu tak, aby nadále nebyla adresa předmětu koupě veden jako trvalý pobyt či sídlo prodávajícího nebo třetích osob;

9. Závěrečná ustanovení

9.1  Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2  Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

9.3  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.4  Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá smluvní strana a jedno je určeno pro příslušný katastrální úřad.

9.5  Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ……………….. dne……………                                     V ……………….. dne……………

____________________________                                      ____________________________

za stranu prodávající                                                             za stranu kupující

Upozorňujeme, že se jedná pouze o vzor smlouvy na výkup nemovitosti. Finální znění smlouvy se může vždy lišit z důvodu individuální potřeby klientů.